Kunder inom offentliga sektorn.

Striking deal

Den offentliga sektorn upphandlar varje år för enorma summor från skattemedel. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt med skattemedlen sker offentliga upphandlingar.

Den offentliga upphandlingen kan liknas vid en process där myndigheterna ser till att skattebetalarna får ut mest av den skatt de betalat in. Det är en process där inköp av tjänster och varor görs utav Sveriges kommuner och landsting. Syftet med offentlig upphandling är att alla som vill göra affärer med den offentliga sektorn behandlas lika.

I Sverige regleras den offentliga upphandlingen utav Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den reglerar de offentliga inköpen och gäller för Sveriges kommuner, landsting och övriga myndigheter. Lagen kom till för att en kommun bäst ska kunna hushålla med de skattemedel medborgarna betalat in. Detta gör det möjligt för alla företag att konkurrera och leverera både varor och tjänster, alla företag behandlas lika utan diskriminering och sker med öppen upphandling. Vid upphandlingar gäller proportionalitetsprincipen där krav och villkor anges i proportion till det som upphandlas.

Reglerna kring offentlig upphandling bygger på ett EU-direktiv och är i princip likadant inom hela EU.

Det betyder att myndigheten inte får vara lojal mot sitt eget lands leverantörer. Det hela ska ske rent affärsmässigt och grundas på vilken som kan leverera eller erbjuda det bästa varan eller tjänsten mot det lägsta priset.

Grundtanken bygger på öppenhet och att kunna se objektivt på varje enskilt företag.

Tröskelvärdet har olika regler beroende på om värdet över- eller understigen värdet vid upphandling av tjänst eller vara, myndigheten måste beräkna det totala värdet vid varje enskilt uppköp. Därefter kontrollera vad som gäller utifrån om det över- eller understiger tröskelvärdet.  Tröskelvärdet är gemensamt för hela EU. Tröskelvärdet utgår från Euro och revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA (Government Procurement Agreement). Om medlemslandet inte har euro som valuta så omvandlas och fastställs det i landets egen valuta.

Bli stor i en storstad

big city_152295734

Att lyckas och växa i en storstad såsom Stockholm kan vara svårt. Det är lätt att bara bli en butik eller företag som en liten grupp eller ett område vet om. Hur ska man stå ut och lyckas växa sig stor i en stad med så stort utbud?

Kundbetyg

Satsa stenhårt på att vinna era kunders hjärtan. Kunder som är nöjda rekommenderar ens varor och tjänster till andra personer. Har man exempelvis en städfirma, som det finns många av, vill man ha ryktet att alltid få bäst betyg på städning i Stockholm. Hur man lyckas är genom god service, bra anställda och genom att jobba hårt.

Udda

Har man ett litet udda företag har man fördelen med att var relativt unik på marknaden. Det är lättare att höras genom reklam men samtidigt kanske man inte har lika många intressenter. Det krävs mycket för att konsumerar ska ändra sin köpvanor eller prova någonting nytt. Men när de väl har blivit övertalade att testa, kommer du som har ett udda företag att snabbt attrahera andra kunder.

Jippo

Inför en nylansering eller nyöppning kan man försöka att skapa ett jippo kring det hela. Man ska annonsera i flera omgångar: flera veckor innan, en påminnelse och en sista påminnelse bara några dagar innan öppningen. Gör man någonting unik och stort kan man också få massvis med gratis publicitet genom tidningar och sociala medier. Som exempel anordnade BRIO en tävling där barnen fick chansen att rita Nordens finaste lok där vinnaren tillverkades och såldes.

Hitta bra regionala företag

Paint_Brush

Vid många tillfällen så är vi i behov av företag som kan fixa saker och ting åt oss, det kan vara entreprenadföretag som kan gräva för dränering runt vår fastighet eller målerifirma som åtar sig att måla om vår fastighet. Man hittar bra regionala företag som man gärna anlitar och gärna rekommenderar till andra.

Målerifirma

I Västsverige så hittar vi Måleri Väst som bland annat har sina målare i Falkenberg, en av Västkustens pärlor. Så oavsett om du bor i Falkenberg eller har din sommarvistelse så kan du med fördel anlita Måleri Väst om du är i behov av ommålning av din fastighet eller sommarboende. Firman har målare även i Kungsbacka och Mölndal och har sitt huvudkontor i Varberg. Så om du bor inom detta område så kan vi rekommendera Måleri Väst som din regionale målarfirma. Självfallet så kan u du utnyttja rotavdrag om du anlitar Måleri Väst.

Entreprenadfirma

Du hittar även en del entreprenadfirmor kring Falkenberg, så kolla upp dessa om du är i behov av dränering kring din sommarbostad eller ditt åretruntboende. Du kanske funderar på att bygga ut eller bygga om och behöver fixa till din tomt inför utbyggnad eller ombyggnad. Har du fixat och målat om ditt hus så kanske tomten är i behov av en översyn, en ny uppfart till huset eller en gångväg som behöver grävas till och fixas. Det är som sagt mycket att göra om man har ett hus, och allt kan man ju inte göra själv, då är det tur att det finns regionala företag att anlita.

Skapa affärsnytta

customer-salesman-saleswoman-clothes

Affärsnytta är inget som vi direkt kan mäta i exempelvis vad en investerad krona ger tillbaka. Det är istället ett långsiktigt arbete som involverar hela företaget.

Meningen med verksamheten är att skapa och behålla kunder. För att göra det måste hela företaget vara inriktat på att vara en kundorganisation: alla från växeln till verkstaden har betydelse för att du ska hitta nya kunder och behålla dem. Det här är något som ibland är lättare att åstadkomma genom att en oberoende part granskar verksamheten. Konsultfirman AddQ har specialiserat sig på just det här och arbetar med att hjälpa företag att effektivisera och skapa affärsnytta.

Men är inte det främsta syftet att tjäna pengar?

Nej. Naturligtvis ska ditt företag vara lönsamt och generera en vinst (sedan du gått igenom uppstartfasen), men det är inte syftet. Vinsten är ett resultat av att företaget lockar och behåller kunder.

Det här var ett nytt sätt att tänka för många företagsledare när det började få genomslagskraft i mitten på 1900-talet. Under de årtionden som följde vann det här nya kundorienterade synsättet alltmer över det traditionella produktorienterade. Idag finns det ingen skicklig företagsledare som ifrågasätter att syftet med företagande är att attrahera och tillfredsställa kunder.

Affärsnytta är alltså något som har en positiv inverkan på ditt företags förmåga att skapa och behålla kunder.

Skapa affärsnytta på sociala medier

Alltfler företag och organisationer arbetar idag aktivt med att vara närvarande på sociala medier. Genom de här kanalerna ökar möjligheterna att marknadsföra sig, men framförallt att få en närmare kontakt och dialog med kunderna. Samtidigt har det nya medielandskapet ställt nya krav på insyn och öppenhet i företagens verksamhet och vi ser fler och fler förtroendekriser när vi alla blir nyhetsproducenter.

Det här innebär nya frågor som behöver hanteras

  • Hur påverkar utvecklingen i sociala medier företag och organisationer?
  • Behöver ansvariga för medierelationer nya kompetenser och förmågor för att möta de kommunikativa utmaningarna?
  • Eller är sociala medier en fråga som hela verksamheten bör vara med och  behandla?

Sociala medier har funnits med ett antal år, men det är främst de senaste 5-10 åren som de blivit en del av vardagen för oss alla. Hur de bäst hanteras finns det olika åsikter om, även om öppenhet och transparens hittills ser ut att fungera bäst.

Tillverkning och effektivitet

medical factory and production indoor

Företag som bedriver någon form av automatiserad tillverkning måste alltid hålla koll på effektiviteten av denna och kunna mäta den på något betydelsefullt sätt för att kunna bedöma när något måste bytas ut, uppgraderas eller till och med tänkas om. Detta är något som internationellt är känt som OEE, Overall Equipment Effectiveness, och i Svergie kallas UTE, Utrustningens Totala Effektivitet.

OEE är något som först beskrevs 1982 i samband med TPM-metodiken, Total Productive Maintenance, i boken TPM tenkai. Boken skrevs av Seiichi Nakajuma i samarbete med JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance. Men det skulle ta många år innan detta sätt att tänka och system för hantering anammades i någon större utsträckning. Idag används detta system över hela världen och det har lett till många förbättringar i produktion, säkerhet och underhåll.

I Sverige mäter vi detta med hjälp av tre olika faktorer:

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsutnyttjande
  • Kvalitetsutbyte

Eller TAK som man även säger. Tillgängligheten är hur stor andel av planerad drifttid som faktiskt används till produktion. Anläggningsutnyttjande är hur mycket som producerats jämfört med vad som är planerat på grund av att maskineriet inte kan köras i det mest optimala tempot. Och kvalitetsutbyte är hur stor andel av produkterna som antingen behöver eller omarbetas innan de kan godkännas eller helt enkelt måste kastas.

Detta är ju dock inget man behöver hålla reda på manuellt, då det finns programvara man kan skaffa som sköter detta per automatik och kan upplysa om var fördröjningar och andra problem sker. För mer information om detta kan man besöka Axxos. Där får man men information om hur allt detta fungerar och kan hjälpa till med utbildning för att få bästa möjliga kunskap i OEE.

När man beräknar sitt TAK-värde kommer det uttryckas i form av procent och man brukar säga att i processindustrier ska man ha ett värde på över 95 procent för att ligga i världsklass, och för övriga industrier ska detta åtminstone ligga över 85 procent. Det är viktigt att man har koll på sina processer och produktioner inom företaget. Även mindre företag kan ha hjälp av detta.

Hålla kolla på anteckningar

Kalender

Det finns anledningar att fundera på vår digitala värld kontra den analoga, hur kommer framtiden att se ut och hur håller vi koll på till exempel våra anteckningar som vi gör. Man kan fantisera om hur det kommer att se ut och vem vet, kanske blir det så att vi har en liten hårddisk inmonterad i vår hjärna där vi lagra allt och kan projicera det på en platta av något för oss nu okänt material.

Idag så brukas både analogt och digital form av anteckningsformer, några använder sig av anteckningsbok för att skriva ner information medans andra använder sig av surfplatta eller sin smarta mobiltelefon. Det finns dock en charm att skriva ner i en kalender eller anteckningsblock med en helt vanlig penna. Att bläddra genom tidigare kalendrar för att se vad man gjorde samma dag för tre år sedan. Att kunna skissa och rita ner lite av sina funderingar blir ju lättare med papper och penna än med en surfplatta. Sedan har ju datorer sina fördelar, helt klart.

Nu mer så kombinerar man både och, det finns bra appar som du kan använda dig av i din planering i kombination av helt vanliga analoga anteckningsblock. Inget som hindrar utvecklingen och vem vet hur det kommer att se ut om ett par år. Vi fortsätter säkert med papper och penna och i kombination med IT utvecklingen så kommer det garanterat smarta lösningar som vi kommer att få nytta utav. Med den takt utvecklingen har gått hittills så är vi övertygad om att bara inom ett par år kommer vi att se en väsentlig skillnad på hur vi använder saker och ting. Om det blir bra eller dåligt, ja det är du som avgör.

Dokument och ärendehantering i företaget

På ett företag är det mycket viktigt att lösningar för hantering och lagring av dokument och information fungerar både effektivt och säkert. Tack vare internet och ny teknik har funktioner för ärendehantering och arkivering tagit stora kliv framåt de senaste åren och säkerställer kontroll över alla processer i företaget, från fakturor till avtal och korrespondens. Förr var all arkivering fysisk, vilket medförde större risker för att något skulle kunna hända dokumenten – brand, stöld eller annan förstörelse.

Datasäkerhet och driftsäkerhet är något som bör prioriteras högt oavsett vilken verksamhet som avses. Om information läcker ut och fel personer får tag på det kan det få tråkiga och i värsta fall allvarliga konsekvenser, så investera gärna i bra dokument- och ärendehantering. Idag levereras tjänsterna i det så kallade molnet, vilket innebär att data och dokument lagras trådlöst på samma plats och delas med de som behöver få tillgång till det. På så vis finns ingen risk för fysisk röjning, och en nästintill obefintlig risk för stöld.

Den stora fördelen med att lagra information i molnet är att det inte kraschar på samma sätt som en hårddisk kan göra, och du kan nå dokumenten var du än befinner dig, i vilken enhet du än sitter med. Filerna lagras snabbt och säkert och du slipper tänka på att backa upp alla dokument. Molnet gör all ärendehanteringen både effektiv och säker.

På företag är det oftast olika personer som behöver och bör ha tillgång till olika dokument, och med en nätlagringstjänst är det enkelt att begränsa informationen till de personer som är berörda. Det gör ärendehanteringen både enkel och trygg.

Bli en bra public bid manager

shutterstock_247372510

En public bid manager har en väldigt viktig roll i större organisationer som håller i stora projekt inom den offentliga sektorn. De ska hitta bra upphandlingsmöjligheter, identifiera den potentiella kundens behov och förutsättningar samt skapa ett bud som har goda chanser att gå igenom.

För att kunna göra detta så behöver man ha stor kännedom om en mängd olika saker, som exempelvis de tekniska aspekterna av projektet, hur upphandlingar fungerar och framför allt vad den egna organisationen klarar av att genomföra på ett bra sätt. En bra public bid manager inser fort att det inte går att göra allt detta själv. Genom att skapa ett kompetent team blir det möjligt att täcka alla delarna på ett bättre sätt och skicka in en attraktiv offert i tid.

Att bli en bra public bid manager ställer stora krav på dig som person. Det är inte bara själva kunskapen kring projektet och de olika delarna av en upphandling som är viktig, något som är minst lika avgörande är förmågan att hantera gruppen som hjälper dig. För en del personer faller ledarskapet naturligt, men det gäller naturligtvis inte alla.

Det finns många sätt att bli en bättre public bid manager, och ett av de bästa är öka sin kunskap genom olika utbildningar och föreläsningar. Det kan handla om att lära sig mer om hur man leder en grupp på ett effektivt sätt eller lägger upp och utvecklar strategier. Men det kan också innebära att helt enkelt hitta och lära sig om nya verktyg och program som kan hjälpa till i arbetet.

Offentliga upphandlingar är en stor och viktig del av många företags verksamhet. Det är inte så konstigt, det finns nämligen mycket pengar att hämta här. Som en public bid manager fyller du en viktig roll i företaget så det gäller att du aktivt arbetar för att förbättra dina förmågor, både för din egen och dina kollegors vinning.

Lätt att äga och avveckla företag

Har du en dröm om att äga ett företag? Låt den förverkligas – idag är det lättare än någonsin att starta ett företag, och ännu lättare att äga ett företag utan att du själv behöver starta upp verksamheten från grunden. På bolagsplatsen.se kan du söka efter olika företag som är till salu.

Det är många som stannar vid drömmen om ett eget företag i tron om att det är mer komplicerat och tidskrävande än vad det ger i värde tillbaka. Tack vare många smidiga tjänster som hjälper dig med avveckling och likviditet kan du vara trygg med att starta upp din verksamhet, eftersom det idag är så enkelt att avveckla bolaget via en extern part.

Om du känner att det här med företagande inte är något för dig, eller att du gjort vad du kan för verksamheten, kan du likvidera bolaget via ett annat företag. Det innebär att du säljer ditt bolag och låter nästa ägare sköta likviditeten. Du behöver själv stänga ner bolagets verksamhet, men slipper ta hand om likvidationen, så vid tillfället för försäljningen ska alltså bolaget endast finnas till på pappret. På likvidationer.se kan du snabbt och enkelt få hjälp med likvideringen. Det är en mycket enkel lösning som frigör dina pengar på bara några dagar. Genom att anlita ett serviceföretag för avvecklingen slipper du själv ta hand om juridiska och ekonomiska uppgifter. Det sköts då av erfarna medarbetare som har den kompetens som krävs för att snabbt och effektivt ser till att likvidationen går igenom. Deras intention är inte att driva det vidare, så därför krävs det att du stänger ner verksamheten innan du säljer det vidare för avveckling.

Tävling i sociala medier

Ett bra marknadsföringsknep, för att sprida ryktet om ens webbshop eller butik, är att använda sociala medier.

Vissa företag lägger ner miljoner på att sköta sin Facebooksida och för att synas på Instagram och Twitter.

Du behöver inte betala fullt så mycket för att få lite uppmärksamhet. Allt du behöver göra är utlysa en tävlingen. Erbjud något ur ert eget sortiment eller nåt som har att göra med ert företag. Om ni säljer skidor kan ni erbjuda ett helt skidpaket eller en resa till Åre.

Sätt ett slutdatum och det enda kravet behöver vara att deltagarna ska dela inlägget så deras kompisar kan ses och att de ska gilla sajten så du kan nå ut till dem igen.