Att styra verksamheten i rätt riktning

business

När man bedriver affärsmässig verksamhet så krävs det att man som företagare går åt rätt håll, att utveckla sitt företag och att styra verksamheten i rätt riktning. Man måste vidta åtgärder som gör att företaget ska uppnå ett resultat som är positivt.

Ett företag som inte utvecklas riskerar att stagnera och försvinna efter en period, det måste finnas en ständig process i utvecklingen. Detta är viktigt för företaget och dessa överlevnad. Det finns säker företag som inte utvecklas som överlever, men vi tror de är få. Det gäller att hitta sin form av utveckling, att skapa en bra verksamhetsstyrning i sin affärsutveckling gör att företaget blir stabilt och väl rustat för framtiden. Man ser till att skaffa sig de rätta verktygen för att utveckla sitt företag på bästa sätt.

Det finns möjlighet att ta in externa konsulter som hjälper dig som företag att få ordning på affärsutveckling och detta med verksamhetsstyrning och det kan vara bra att ta in någon utifrån som med andra ögon och annan erfarenhet hjälper till att styra upp detta. Du är expert på ditt företag och konsulten är expert på att se lösningar som du kanske inte alltid ser. Tillsammans så kan ni se till att företaget utvecklas och styrs åt det håll du vill som företagare. Hitta gärna andra företagare att diskutera med och få andras synpunkter på hur de löst olika saker i sitt företag.

Skapa affärsnytta

customer-salesman-saleswoman-clothes

Affärsnytta är inget som vi direkt kan mäta i exempelvis vad en investerad krona ger tillbaka. Det är istället ett långsiktigt arbete som involverar hela företaget.

Meningen med verksamheten är att skapa och behålla kunder. För att göra det måste hela företaget vara inriktat på att vara en kundorganisation: alla från växeln till verkstaden har betydelse för att du ska hitta nya kunder och behålla dem. Det här är något som ibland är lättare att åstadkomma genom att en oberoende part granskar verksamheten. Konsultfirman AddQ har specialiserat sig på just det här och arbetar med att hjälpa företag att effektivisera och skapa affärsnytta.

Men är inte det främsta syftet att tjäna pengar?

Nej. Naturligtvis ska ditt företag vara lönsamt och generera en vinst (sedan du gått igenom uppstartfasen), men det är inte syftet. Vinsten är ett resultat av att företaget lockar och behåller kunder.

Det här var ett nytt sätt att tänka för många företagsledare när det började få genomslagskraft i mitten på 1900-talet. Under de årtionden som följde vann det här nya kundorienterade synsättet alltmer över det traditionella produktorienterade. Idag finns det ingen skicklig företagsledare som ifrågasätter att syftet med företagande är att attrahera och tillfredsställa kunder.

Affärsnytta är alltså något som har en positiv inverkan på ditt företags förmåga att skapa och behålla kunder.

Skapa affärsnytta på sociala medier

Alltfler företag och organisationer arbetar idag aktivt med att vara närvarande på sociala medier. Genom de här kanalerna ökar möjligheterna att marknadsföra sig, men framförallt att få en närmare kontakt och dialog med kunderna. Samtidigt har det nya medielandskapet ställt nya krav på insyn och öppenhet i företagens verksamhet och vi ser fler och fler förtroendekriser när vi alla blir nyhetsproducenter.

Det här innebär nya frågor som behöver hanteras

 • Hur påverkar utvecklingen i sociala medier företag och organisationer?
 • Behöver ansvariga för medierelationer nya kompetenser och förmågor för att möta de kommunikativa utmaningarna?
 • Eller är sociala medier en fråga som hela verksamheten bör vara med och  behandla?

Sociala medier har funnits med ett antal år, men det är främst de senaste 5-10 åren som de blivit en del av vardagen för oss alla. Hur de bäst hanteras finns det olika åsikter om, även om öppenhet och transparens hittills ser ut att fungera bäst.

Tillverkning och effektivitet

medical factory and production indoor

Företag som bedriver någon form av automatiserad tillverkning måste alltid hålla koll på effektiviteten av denna och kunna mäta den på något betydelsefullt sätt för att kunna bedöma när något måste bytas ut, uppgraderas eller till och med tänkas om. Detta är något som internationellt är känt som OEE, Overall Equipment Effectiveness, och i Svergie kallas UTE, Utrustningens Totala Effektivitet.

OEE är något som först beskrevs 1982 i samband med TPM-metodiken, Total Productive Maintenance, i boken TPM tenkai. Boken skrevs av Seiichi Nakajuma i samarbete med JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance. Men det skulle ta många år innan detta sätt att tänka och system för hantering anammades i någon större utsträckning. Idag används detta system över hela världen och det har lett till många förbättringar i produktion, säkerhet och underhåll.

I Sverige mäter vi detta med hjälp av tre olika faktorer:

 • Tillgänglighet
 • Anläggningsutnyttjande
 • Kvalitetsutbyte

Eller TAK som man även säger. Tillgängligheten är hur stor andel av planerad drifttid som faktiskt används till produktion. Anläggningsutnyttjande är hur mycket som producerats jämfört med vad som är planerat på grund av att maskineriet inte kan köras i det mest optimala tempot. Och kvalitetsutbyte är hur stor andel av produkterna som antingen behöver eller omarbetas innan de kan godkännas eller helt enkelt måste kastas.

Detta är ju dock inget man behöver hålla reda på manuellt, då det finns programvara man kan skaffa som sköter detta per automatik och kan upplysa om var fördröjningar och andra problem sker. För mer information om detta kan man besöka Axxos. Där får man men information om hur allt detta fungerar och kan hjälpa till med utbildning för att få bästa möjliga kunskap i OEE.

När man beräknar sitt TAK-värde kommer det uttryckas i form av procent och man brukar säga att i processindustrier ska man ha ett värde på över 95 procent för att ligga i världsklass, och för övriga industrier ska detta åtminstone ligga över 85 procent. Det är viktigt att man har koll på sina processer och produktioner inom företaget. Även mindre företag kan ha hjälp av detta.

Rekrytera rätt – så hittar du nyckelpersonerna till företaget

shutterstock_218982760

Att hitta rätt kompetens till företagets nyckelpositioner är en angelägen fråga, med betydelse för företagets resultat på lång sikt.

Det är också en tidskrävande process, som allt fler väljer att outsourca till headhunterföretag. Men det är också viktigt att välja rätt rekryterare. Headagent, som är ett av de större headhunterföretagen i Stockholm, säger så här i ett blogginlägg  om rekrytering:

“Möjligheten att stärka företagets rykte i samband med rekrytering är stort – men risken att helt försumma sin trovärdighet är ännu större! Det är alltså inte bara kostsamt att rekrytera fel medarbetare, utan även att välja fel rekryteringsleverantör.”

Att gå igenom en rekryteringsprocess kan kosta både tid, pengar och tålamod, det vet alla som gått igenom en sådan. Men det är också en investering som lönar sig – om det innebär att man hittar rätt person till tjänsten. Fel person kan däremot bli en dyr affär, med missade möjligheter och frustrerade medarbetare som resultat.

Med tanke på hur negativt det kan bli med en felrekrytering är det konstigt att så många företag stressar sig igenom processen att rekrytera en ny chef eller annan viktig, drivande funktion. I den här artikeln skriver tidningen Affärsvärlden om vikten av att ta sig tid och att göra ett grundligt förarbete. Att vara tydlig med sin kravprofil är A och O för en lyckad fortsatt process, oavsett om man rekryterar på egen hand eller tar hjälp av headhunter.

5 tips vid rekrytering av chefer och andra nyckelpersoner:

 • Ställ upp en tydlig kompetensprofil. För att hitta rätt person måste ni veta vad ni söker
 • Låt processen ta tid. Det blir dyrare att skynda sig igenom den
 • Ta hjälp av en rekryteringsbyrå med specialistkunskap om ert affärsområde eller inom chefsrekrytering
 • Sök aktivt efter kandidater i olika nätverk, både fysiskt och på sociala medier som LinkedIn
 • Våga tänk utanför boxen! Ibland är rätt person den oväntade kandidaten

Behåll personalen

Bra personal är ovärderligt och avgörande för företagets utveckling och om du tycker att du har hittat den personen i rekryteringen som matchar de mål och visioner som företaget har då har du förmodligen rekryterat den rätta medarbetaren. Men en rekrytering är en enskild process, att behålla en värdefull medarbetare handlar till största del om dig som arbetsgivare. Du måste driva ett företag som är attraktivt att jobba på, och det innebär bland mycket annat att du måste kunna mäta dig med den konkurrerande marknaden och hela tiden se till så att din personal har tillräckligt goda skäl för att fortsätta jobba på just ditt företag. Det kan handla om allt ifrån löner, arbetsmiljö till bra pensions- och försäkringslösningar.

Teambuilding är ett effektivt sätt att underhålla arbetsplatsen på, regelbundna teambuilding träffar är hälsosamt för arbetsplatsen. Teambuilding har visat sig vara en populär och uppskattad aktivitet bland flera arbetsplatser, dessutom är det ett utmärkt tillfälle att göra något roligt tillsammans med sina arbetskamrater utanför de professionella rollerna.

Kvalité på produkten

shutterstock_96980612

Om företaget ska framställa en ny produkt, börjar resan långt innan. En produkt betyder fler leverantörer och många diskussioner kring utförandet. Och stor vikt ska läggas på produktens kvalité.

Många gillar billiga varor, en del anser att lyxigare är bättre. Men alla kunder håller med om att produkter som de anser har bäst kvalité är den som de vill köpa, oavsett om den är billigast eller dyrast.

För att få bäst kvalité ska man först se över vilka råvaror man köper. Satsa gärna på att få produkten krav- och miljömärkt. Det betyder att råvarorna inte får vara skadliga mot människor, djur eller natur. Handlar det om matvaror vill man ha KRAV-märkningen för att visa att djuren tagits hand om, att grödor odlas på ett miljövänligt sätt och att framställningen håller de lagar och stadgar som sätts av Sverige och KRAV.

Din egen produktion ska också hålla bra kvalité. Maskinerna och personalen som tillsammans skapar produkten ska hålla god standard. Man kan exempelvis göra kvalitetssäkring av hela sin produktionslinje för att se till att produktionen och produkten håller de krav som man har satt. Detta kan också leda till en mer effektiv och billigare produktion där man slipper ledtider och misstag.

Man kan också ansöka om att få kvalitetssäkring från olika svenska institut och forskningscentraler. Du kan få CE-märkning och andra märkningar som visar för kunden att ni har tänk på allt som ingår i produktens utformning och försökt skapa en överlägsen produkt. Vill man visa på en produkt som håller extra hög standard ska man ansöka om p-märkning som endast görs hos vissa svenska forskningsinstitut. P-märkning är exempelvis väldigt vanligt och viktigt när det kommer till byggprodukter, men kan även vara användbar till andra produkter.

 

Skriv din affärsidé

shutterstock_272598053

Alla företag bör ha en konkret nedskriven affärsidé. Detta för att ha en tydlig riktlinje och kunna presentera sitt företag på ett kort och konsist sätt till kunder, leverantörer och banker. Det är därmed smart att på ett tidigt stadium tänka igenom sin affärsidé. Om sedan förutsättningarna ändras kan självklart idén ändras.

Affärsidén ska i första hand påvisa vad företaget säljer för tjänst eller produkt och därmed svara på frågan ”Vad erbjuder vi och vilket behov möter vi hos kunderna?”. Här bör man vara detaljerad och precis. En bilfirma ska inte skriva ”sälja bilar” utan då hellre att de ska sälja Begagnade personbilar av märkena Volvo och Bmw.

Andra frågan som ska bli besvarad är ”Vilka är kunderna?” Även här gäller det att avgränsa sig. Det är lätt att säga att ”vem som helst får köpa” och det i teorin riktigt men samtidigt finns det alltid begränsningar. En bilfirma i Vansbro kommer till största sannolikhet sälja bilar till de som bor på orten. Dessutom till de som är över 18 år. Redan här har man tydliga begränsningar.

Tredje frågan handlar om företagets organisation och struktur. Här kan man lyfta fram bolagsform och övrig struktur med exempelvis anställda eller inhyrd personal.

Fjärde frågan är ” Hur är konkurrensen och hur ska detta bemötas?”. Frågan blir härmed hur företaget ska kunna vinna mark på en marknad där det redan finns företag. Vad gör att kunden kommer att välja just detta företag.

En affärsidé är därmed en vision och har inget med budget att göra vilket är viktigt komma ihåg.