Kunder inom offentliga sektorn.

Striking deal

Den offentliga sektorn upphandlar varje år för enorma summor från skattemedel. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt med skattemedlen sker offentliga upphandlingar.

Den offentliga upphandlingen kan liknas vid en process där myndigheterna ser till att skattebetalarna får ut mest av den skatt de betalat in. Det är en process där inköp av tjänster och varor görs utav Sveriges kommuner och landsting. Syftet med offentlig upphandling är att alla som vill göra affärer med den offentliga sektorn behandlas lika.

I Sverige regleras den offentliga upphandlingen utav Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den reglerar de offentliga inköpen och gäller för Sveriges kommuner, landsting och övriga myndigheter. Lagen kom till för att en kommun bäst ska kunna hushålla med de skattemedel medborgarna betalat in. Detta gör det möjligt för alla företag att konkurrera och leverera både varor och tjänster, alla företag behandlas lika utan diskriminering och sker med öppen upphandling. Vid upphandlingar gäller proportionalitetsprincipen där krav och villkor anges i proportion till det som upphandlas.

Reglerna kring offentlig upphandling bygger på ett EU-direktiv och är i princip likadant inom hela EU.

Det betyder att myndigheten inte får vara lojal mot sitt eget lands leverantörer. Det hela ska ske rent affärsmässigt och grundas på vilken som kan leverera eller erbjuda det bästa varan eller tjänsten mot det lägsta priset.

Grundtanken bygger på öppenhet och att kunna se objektivt på varje enskilt företag.

Tröskelvärdet har olika regler beroende på om värdet över- eller understigen värdet vid upphandling av tjänst eller vara, myndigheten måste beräkna det totala värdet vid varje enskilt uppköp. Därefter kontrollera vad som gäller utifrån om det över- eller understiger tröskelvärdet.  Tröskelvärdet är gemensamt för hela EU. Tröskelvärdet utgår från Euro och revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA (Government Procurement Agreement). Om medlemslandet inte har euro som valuta så omvandlas och fastställs det i landets egen valuta.