Tillverkning och effektivitet

medical factory and production indoor

Företag som bedriver någon form av automatiserad tillverkning måste alltid hålla koll på effektiviteten av denna och kunna mäta den på något betydelsefullt sätt för att kunna bedöma när något måste bytas ut, uppgraderas eller till och med tänkas om. Detta är något som internationellt är känt som OEE, Overall Equipment Effectiveness, och i Svergie kallas UTE, Utrustningens Totala Effektivitet.

OEE är något som först beskrevs 1982 i samband med TPM-metodiken, Total Productive Maintenance, i boken TPM tenkai. Boken skrevs av Seiichi Nakajuma i samarbete med JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance. Men det skulle ta många år innan detta sätt att tänka och system för hantering anammades i någon större utsträckning. Idag används detta system över hela världen och det har lett till många förbättringar i produktion, säkerhet och underhåll.

I Sverige mäter vi detta med hjälp av tre olika faktorer:

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsutnyttjande
  • Kvalitetsutbyte

Eller TAK som man även säger. Tillgängligheten är hur stor andel av planerad drifttid som faktiskt används till produktion. Anläggningsutnyttjande är hur mycket som producerats jämfört med vad som är planerat på grund av att maskineriet inte kan köras i det mest optimala tempot. Och kvalitetsutbyte är hur stor andel av produkterna som antingen behöver eller omarbetas innan de kan godkännas eller helt enkelt måste kastas.

Detta är ju dock inget man behöver hålla reda på manuellt, då det finns programvara man kan skaffa som sköter detta per automatik och kan upplysa om var fördröjningar och andra problem sker. För mer information om detta kan man besöka Axxos. Där får man men information om hur allt detta fungerar och kan hjälpa till med utbildning för att få bästa möjliga kunskap i OEE.

När man beräknar sitt TAK-värde kommer det uttryckas i form av procent och man brukar säga att i processindustrier ska man ha ett värde på över 95 procent för att ligga i världsklass, och för övriga industrier ska detta åtminstone ligga över 85 procent. Det är viktigt att man har koll på sina processer och produktioner inom företaget. Även mindre företag kan ha hjälp av detta.